ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  :                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ภาษาอังกฤษ :              Bachelor of Arts Program  in Southeast Asian Studies

ชื่อปริญญา
       ภาษาไทย                      
       ชื่อเต็ม :                          ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
       ชื่อย่อ :                           ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)          
       ภาษาอังกฤษ
       ชื่อเต็ม :                          Bachelor of Arts (Southeast Asian Studies)
       ชื่อย่อ :                           B.A. (Southeast Asian Studies)

 
  จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
35 หน่วยกิต
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
3  หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะบังคับ   48  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
9  หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะเลือก   45  หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
9  หน่วยกิต
  วิชาวัฒนธรรมศึกษา   24  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา  
12  หน่วยกิต
  วิชาเสริมความรู้และทักษะ   21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา  
2  หน่วยกิต
       
   
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
 
 
(1)    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)หรือ
3 (2-2)
999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
(Environment, Technology and Life)

3 (3-0)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต
108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) 3 (3-0)
132111 หลักการจัดการ (Principles of Management) 3 (3-0)
999141 มนุษย์กับสังคม  (Man and Society)

3 (3-0)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต
452115 อารยธรรมตะวันออก(Eastern Civilization) 3 (3-0)
452116 อารยธรรมตะวันตก(Western Civilization) 3 (3-0)
999032 ไทยศึกษา(Thai Studies)

3 (3-0)
กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language for Communication) 3 (3-0)
355xxx ภาษาอังกฤษ

9 (  -  )
กลุ่มวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา(Physical Education Activities) 1,1 (0-2)

(2)   หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า   93  หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ

ไม่น้อยกว่า   48  หน่วยกิต
470111
ความเชื่อและศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Beliefs and Religions in Southeast Asia)
3 (3-0)
470113
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(History of Southeast Asia)
3 (3-0)
470211
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Contemporary History of Southeast Asia)
3 (3-0)
470212
พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Socio–Economic Development of Southeast Asia) 
3 (3-0)
470213
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Economic Geography of Southeast Asia)
3 (3-0)
470214
การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Politics and Governments in Southeast Asia)
3 (3-0)
470215
โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Archaeology in Southeast Asia) 
3 (3-0)
470241
ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ 
(Modern History of Overseas Chinese)
3 (3-0)
470311
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Relationship between Thailand and the Neighboring Countries) 
3 (3-0)
470312
การอพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Migration in Southeast Asia)
3 (3-0)
470313
ปัญหาปัจจุบันในประเทศไทย
(Current Problems in Thailand)
3 (3-0)
470314
เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้่
(Gender in Southeast Asia)
3 (3-0)
470315
สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Muslim Society in Southeast Asia)
3 (3-0)
470411
บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Roles of the U.S.A., China and Japan in Southeast Asia)
3 (3-0)
470491
วิธีวิจัยทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(Research Methods on Southeast Asian Studies)
3 (3-0)
470497  
สัมมนา(Seminar)
1
470498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
               
วิชาเฉพาะเลือก

ไม่น้อยกว่า   45  หน่วยกิต
วิชาวัฒนธรรมศึกษาให้เลือกเรียนรายวิชาในทุกกลุ่มวิชาต่อไปนี้

ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาวัฒนธรรมภาคพื้นทวีป ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต
470151 วัฒนธรรมภาคพื้นทวีปเบื้องต้น
(Introduction to Mainland Culture)
3 (3-0)
470251 วัฒนธรรมกัมพูชา(Khmer Culture) 3 (3-0)
470252 วัฒนธรรมพม่า(Burmese Culture) 3 (3-0)
470253 วัฒนธรรมเวียดนาม(Vietnamese Culture) 3 (3-0)
470351 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมกัมพูชา
(Selected Text on Khmer Culture)
3 (3-0)
470352 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมพม่า
(Selected Texts on Burmese Culture)
3 (3-0)
470353 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมเวียดนาม
(Selected Texts on Vietnamese Culture)

3 (3-0)
  2.  กลุ่มวิชาวัฒนธรรมภาคพื้นคาบสมุทร ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต
470161 วัฒนธรรมภาคพื้นคาบสมุทรเบื้องต้น
(Introduction to Peninsular Culture)
3 (3-0)
470261 วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ (Philippine Culture) 3 (3-0)
470262 วัฒนธรรมมาเลย์ (Malay Culture) 3 (3-0)
470263 วัฒนธรรมอินโดนีเซีย(Indonesian Culture) 3 (3-0)
470361 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
(Selected Texts on Philippine Culture)
3 (3-0)
470362 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมมาเลย์
(Selected Texts on Malay Culture)
3 (3-0)
470363 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
(Selected Texts on Indonesian Culture)

3 (3-0)
  3.  กลุ่มวิชาวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
470371 วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลเบื้องต้น
(Introduction to the Overseas Chinese Culture)
3 (3-0)
470471 ขนบธรรมเนียมและประเพณีจีนโพ้นทะเลร่วมสมัย
(Tradition and Custom of Contemporary Overseas Chinese)
3 (3-0)
470472 บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล
(Selected Texts on Overseas Chinese Culture)

3 (3-0)
  วิชาเลือกเสริมความรู้และทักษะให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต
470112 เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบทุนนิยมและสังคมนิยม
(Political Economy of Capitalism and Socialism)
3 (3-0)
470216 วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Literary Masterpieces of Southeast Asia)
3 (3-0)
470217 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Ethnology in Southeast Asia)
3 (3-0)
470316 รัฐธรรมนูญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Constitutions in Southeast Asia)
3 (3-0)
470317 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Tourism Industry in Southeast Asia)
3 (3-0)
470318 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Resource and Environmental Management in Southeast Asia)
3 (3-0)
470319  ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Business and Investment in Southeast Asia)
3 (3-0)
470412 โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Globalization and Southeast Asia)
3 (3-0)
470415 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซีย
(Relationship between Thai and Malaysia)
3 (3-0)
470421 พม่าร่วมสมัย(Contemporary Burma)  3 (3-0)
470422 เวียดนามร่วมสมัย (Contemporary Vietnam) 3 (3-0)
470431 มาเลเซียร่วมสมัย(Contemporary Malaysia) 3 (3-0)
470432  อินโดนีเซียร่วมสมัย (Contemporary Indonesia)  3 (3-0)
470433 สิงคโปร์ร่วมสมัย(Contemporary Singapore) 3 (3-0)
470441 จีนโพ้นทะเลร่วมสมัย (Contemporary Overseas Chinese) 3 (3-0)

     (3)     หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

 
 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติการ)
108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0)
  132111 หลักการจัดการ
3 (3-0)
452115 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0)
  452116 อารยธรรมตะวันตก 
3 (3-0)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0)
  470111 ความเชื่อและศาสนาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
3 (3-0)
999141  มนุษย์กับสังคม 
3 (3-0)
  470113 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3 (3-0)
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0)
  999032  ไทยศึกษา
3 (3-0)
  หรือ
  175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 
1 (0-2)
999213  สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และชีวิต
3 (3-0)
  355xxx ภาษาอังกฤษ   
3 (  -  )
355xxx  ภาษาอังกฤษ 
3 (  -  )
     
  รวม
18 (  -  )
    รวม
19 (  -  )

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติการ)
470211 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0)
  470214 การเมืองและการปกครองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0)
470212  พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0)
  470215 โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3 (3-0)
470213 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3 (3-0)
  470241 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ 
3 (3-0)
175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 
1 (0-2)
    วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา
3 (  -  )
355xxx  ภาษาอังกฤษ 
3 (  -  )
    วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และ
ทักษะ 
3 (  -  )
  วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
3 (  -  )
    วิชาเลือกเสรี 
3 ( -   )
  วิชาเลือกเสรี 
3 (  -  )
    รวม
18 (  -  ) 
  รวม 
19 (  -  ) 
     

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติการ)
470311 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
3 (3-0)
  470313 ปัญหาปัจจุบันในประเทศไทย
3 (3-0)
470312 การอพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3 (3-0)
  470314  เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3 (3-0)
  วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา
3 (  -  )
  470315 สังคมอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0)
  วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้
และทักษะ
6 (  -  )
    วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา
3 (  -  )
  วิชาเลือกเสรี
3 (  -  )
    วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ 
6 (  -  )
  รวม 
18 (  -  ) 
    รวม 
  18 (  -  ) 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติการ)
470411 บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3 (3-0)
  470497 สัมมนา 
1 (2-0)
470491 วิธีวิจัยทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
3 (3-0)
  470498 ปัญหาพิเศษ 
2 (2-0)
  วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา
3 (  -  )
    วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา
6 (  -  )
  วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ 
3 (  -  )
    รวม
9 (  -  )
  วิชาเลือกเสรี 
3 (  -  )
       
  รวม 
15 (  -  )