วัฒนธรรมพม่า

     
470252 * วัฒนธรรมพม่า      3 (3-0)
  (Burmese Culture)  
 
วิชาพื้นฐาน : 470151

ชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณี งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ
และวรรณกรรมในสังคมพม่า
ความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่อง

ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
Ways of life, beliefs, tradition, creative
works on art,
and literature in Burmese
society. Change and continuity

of local culture.
 
เปิดดู 1114 ครั้ง