วัฒนธรรมอินโดนีเซีย

     
470263 *      วัฒนธรรมอินโดนีเซีย 3 (3-0)
  (Indonesian Culture)  
 
วิชาพื้นฐาน : 470161

ชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณี งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
และวรรณกรรมในสังคมอินโดนีเซีย ความเปลี่ยนแปลง
และความสืบเนื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,

and literature in Indonesian society. 
Change and continuity of local culture.
 
เปิดดู 3015 ครั้ง