อินโดนีเซียร่วมสมัย

     
470432 *      อินโดนีเซียร่วมสมัย  3 (3-0)
  (Contemporary Indonesia)  
 
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ประเพณี และวัฒนธรรมของอินโดนีเซียในปัจจุบัน
 
 
Contemporary issues on society, economy,
politics,
tradition, and culture of Indonesia
at the
present time.
 
เปิดดู 652 ครั้ง