โครงการ"สัญจรสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์" ปี 2554

 


            ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ได้จัดโครงการ“สัญจรสหพันธรัฐมาเลเซีย” ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2554  ณ รัฐปีนัง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐมะละกา สาธารณรัฐมาเลเซีย โดยนำนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนิสิต 51)ออกไปศึกษาดูงานในประเด็นที่เกี่ยวกับพัฒนาการของสหพันธรัฐมาเลเซีย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ การพัฒนาเมืองและชนบท ความมั่นคง การค้าการลงทุน แรงงานข้ามชาติ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย

 
     
 
     
     
   
   
     
     
     
     
     
   
เปิดดู 1999 ครั้ง