• พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจและวิสัยทัศน์

1. ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามแนวทางการศึกษาแบบสหวิทยาการและภูมิภาคศึกษา ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาในประเด็นที่สนใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

2. ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้จากกรณีศึกษา และมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทักษะเฉพาะ และทักษะทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสำหรับการทำงานหรือศึกษาต่อ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเปรียบเทียบและนำเสนอแนวทางการพัฒนา/การแก้ไขปัญหาในประเด็นเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสดงออกถึงเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในสังคมโลก