• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์

เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน