• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม (พี่คุ้ง)

นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม (พี่คุ้ง) รหัส -
ชื่อ - สกุล นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม (พี่คุ้ง)
ข้อความจากนิสิต หลักสูตรใช้สำหรับการเรียนรู้และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของตนเองและเพื่อนบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ได้ความสนุก ความรู้ และได้เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในมหาลัย ที่พร้อมเป็นเกราะป้องกันตนเองในอนาคต ท่ามกลางสังคัมและวัฒนธรรมที่มีทั้งหยุดนิ่งและละเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

รายละเอียด

รุ่น รหัส 51 SEAS 2 SOC 43 KU 68
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ความประทับใจ หลักสูตรใช้สำหรับการเรียนรู้และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของตนเองและเพื่อนบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ได้ความสนุก ความรู้ และได้เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในมหาลัย ที่พร้อมเป็นเกราะป้องกันตนเองในอนาคต ท่ามกลางสังคัมและวัฒนธรรมที่มีทั้งหยุดนิ่งและละเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา